1. Начална страница
  2. ИЗСЛЕДВАНИЯ
  3. междусекторни изследвания

междусекторни изследвания и обществени предизвикателства

Европейският технологичен университет EUt + се стреми да артикулира изследователските си дейности, за да отговори адекватно на настоящите обществени предизвикателства като изменението на климата, развитието на мобилността, енергийните източници и тяхното управление. Идеята е да се насърчат интердисциплинарните изследвания в рамките на Висшите училища.

За да се даде възможност на изследователите да постигнат тази цел, EUt +:

  • свързва националните лаборатории в европейските мрежи с цел засилване на съществуващите дейности, разпространяване на най-добри практики и разработване на съвместни подходи и решения на проблеми ...
  • извършва задълбочен анализ за привеждане в съответствие на изследванията на партньорите от EUt + с основните обществени предизвикателства, за да се идентифицират основните възможности за растеж за консорциума и добавената стойност за обществото
  • създава изследователския институт EUt + по тези предизвикателства
  • свързва специфични изследователски дейности в дадена тема, за да формира европейски лаборатории
  • консолидира европейските лаборатории чрез мрежи за подкрепа, включително свързани сътрудници, местни екосистеми и глобални партньорства.